parallax background

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem naszego obiektu. Wspólnie możemy spędzić wspaniały czas.

REGULAMIN

 

Niniejszy dokument określa (dalej jako: „Regulamin”) zasady korzystania z  Apartamentów, które są udostępniane przez OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SP Z O.O. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. Bohaterów Westerplatte  7, 76-200 Słupsk, NIP: 5881969903, zwana dalej jako „Cypel Helski”.

Umowa Najmu jest zawierana na podstawie odrębnego Regulaminu serwisu internetowego www.cypelhelski, dalej jako „Regulamin Serwisu”.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie internetowym www.cypelhelski.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin dostępny jest również w każdym Apartamencie udostępnianym do Najmu przez Cypel Helski.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zawierając umowę Najmu, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133/1997 pozycja 833).

 

DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Apartament- lokal mieszkalny, który Gość wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych;

Cisza nocna- przedział czasu między 22:00 a 6:00, podczas którego Goście są zobowiązani do powstrzymania się od hałaśliwego zachowania;

Części wspólne - części Obiektu, do których mogą korzystać Goście z różnych Apartamentów;

Doba hotelowa- przedział czasu, który Gość może spędzić w Apartamencie w ramach zawartej Umowy Najmu, Doba hotelowa zaczyna się o 15:00 w Dniu przyjazdu, a kończy o 11:00 w Dniu wyjazdu;

Dzień przyjazdu- dzień oznaczony w Umowie Najmu, jako dzień rozpoczęcia Najmu;

Dzień wyjazdu- dzień oznaczony w Umowie Najmu, jako ostatni dzień Najmu;

Gość- osoba, która przebywa w Apartamencie na podstawie Umowy Najmu zawartej w Regulaminie Serwisu lub regulaminach innych platform służących do rezerwacji Apartamentu, z których korzysta;

Obiekt- nieruchomość znajdująca się w Helu przy ul. Kuracyjnej 11, którą dysponuje OKTAN BRZESKI, GRZENKOWICZ SP Z O.O.  w celu wynajęcia Apartamentu;

Osoby towarzyszące- osoba nieobjęta Umową Najmu zawartą z Gościem, przebywająca w Apartamencie;

Recepcja-  punkt przyjmowania Gości przez Cypel Helski znajdujący się pod adresem: ul. Kuracyjna 11, Hel

Umowa Najmu- dokument, którego Gość jest zobowiązany podpisać w Recepcji w dniu przyjazdu lub kolejnego dnia pobytu (w przypadku przyjazdu po godzinach pracy Recepcji), niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji (kanału dystrybucji).

Wymeldowanie- proces, podczas którego Gość opuszcza Apartament, polegający na zdaniu kart do Apartamentu;

Wynagrodzenie-  opłata za wynajem Apartamentu

Zameldowanie-  rejestracja Gościa w Apartamencie, odbywająca się w Recepcji, która polega na podpisaniu Umowy Najmu przygotowanej przez Cypel Helski i wydaniu kart do Apartamentu oraz dokonaniu wszelkich rozliczeń.

 

REZERWACJA

 1. Gość, po dokonaniu rezerwacji Apartamentu on-line lub telefonicznie, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową potwierdzenie, w którym znajdują się wszelkie informacje odnośnie dokonanej rezerwacji. Potwierdzeniem rezerwacji jest opłacenie w ciągu jednej doby przedpłaty w wysokości 25% sumy zamówienia. Przedpłata jest bezzwrotna.
 2. W przypadku dokonania rezerwacji i niewpłacenia przedpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Przywrócenie rezerwacji jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności Apartamentu, przy czym cena najmu może ulec zmianie.
 3. Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 2 dób, co stanowi też minimalny czas trwania Umowy Najmu.
 4. Opłata za wynajem Apartamentu nie obejmuje sprzątania w trakcie pobytu, pobytu zwierzęcia, śniadań oraz wszelkich innych usług dodatkowych.
 5. Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu Gość może zapłacić przelewem na rachunek bankowy podany w wiadomości mailowej, którą Gość otrzymuje po dokonaniu rezerwacji oraz gotówką lub kartą na miejscu w Recepcji w dniu zameldowania.
 6. Zmiany w rezerwacji Gość może dokonać telefonicznie w terminie do 7 dni przed planowanym przyjazdem.
 7. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Cypel Helski zastrzega sobie możliwość udostępnienia Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu. W przypadku braku zgody Gościa na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Cypel Helski ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego przedpłatę.
 8. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób w Apartamencie, która została określona jako maksymalna w ofercie konkretnego Apartamentu.
 9. Cypel Helski pobiera jednorazową opłatę za pobyt ze zwierzęciem w wysokości 100 zł (niezależnie od długości pobytu).

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Gość ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet reguluje Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która implementuje Dyrektywę UE 2011/83. Z ustawy tej wynika, że prawo do zwrotu towaru zakupionego przez Internet nie ma zastosowania do usług w zakresie zakwaterowania.
 2. Jeśli Gość wykonuje prawo do odstąpienia od umowy w trakcie pobytu, ponosi wszystkie opłaty związane z rezerwacją, tj. traci wniesioną opłatę rezerwacyjną (25%), a także ma obowiązek uiszczenia pozostałej opłaty za pobyt (75%). Jeśli Gość wykonuje prawo do odstąpienia od umowy przed planowanym przyjazdem i nie przysługuje mu możliwość do zmiany terminu rezerwacji, traci wniesioną przedpłatę.
 3. Odstąpienia od umowy przed planowanym przyjazdem należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Odstąpienia od umowy w trakcie pobytu należy dokonać osobiście w godzinach otwarcia Recepcji.

 

ZAMELDOWANIE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w Dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w Dniu wyjazdu.
 2. Zameldowanie odbywa się w Recepcji, w godzinach jej otwarcia.
 3. Zameldować może się jedynie osoba, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W przypadku, gdy Gość nie może zakwaterować się w godzinach otwarcia Recepcji, zobowiązany jest do poinformowania o tym telefonicznie najpóźniej dzień przed Dniem przyjazdu.
 5. Cypel Helski w dniu przyjazdu przekazuje Gościowi przyjeżdżającemu poza godzinami otwarcia Recepcji instrukcję dotyczącą Zameldowania w formie wiadomości tekstowej na numer telefonu podany w rezerwacji.
 6. W przypadku, gdy Gość odmówi Zameldowania, Cypel Helski wypowiada Umowę Najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia, zatrzymując Wynagrodzenie z tytułu Umowy najmu tytułem kary umownej.

 

ZASADY POBYTU

 1. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych lub spożywania substancji odurzających. W przypadku złamania powyższego zakazu, Gość jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde naruszenie.
 2. Goście i Osoby towarzyszące, przebywające w Apartamencie, są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Ciszy nocnej, zasad BHP oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także zachowania zgodnego z zasadami kultury osobistej.Niezastosowanie się do tych zasad będzie skutkowało nałożeniem kary na Najemcę w wysokości 500 zł oraz wykwaterowanie Najemcy bez zwrotu opłaty za niewykorzystane doby.
 3. Cypel Helski w przypadkach naruszenia przez Gościa powyższych ppkt., w szczególności w przypadku podejrzenia, że Gość znajduje się pod wpływem środków odurzających, alkoholu, w stanie wyłączającym świadome podjęcie decyzji lub zachowuje się agresywnie w stosunku dopozostałych Gości lub obsługi Apartamentu, może skutkować podjęciem decyzji o wezwaniu Policji lub innych służb porządkowych. W takim przypadku pracownik Recepcji ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy Najmu, zatrzymując Wynagrodzenie z tytułu Umowy Najmu tytułem kary umownej.
 4. Osoby trzecie mogą przebywać w Apartamencie Gościa w godzinach 08:00-22:00.
 5. Gość nie może udostępniać Apartamentu Osobom trzecim, a także zwierzętom, które nie zostały przez niego zgłoszone podczas zakładania rezerwacji. Dla potrzeb tego Regulaminu za udostępnienie uznaje się przebywanie zwierząt lub Osób trzecich w Apartamencie w godzinach między 22:00 a 08:00.
 6. W przypadku naruszenia ppkt. 5 niniejszego Regulaminu, Gość może zostać obciążony kosztami pobytu tych zwierząt lub Osób trzecich, zgodnie ze stawkami obowiązującymi za wynajem Apartamentu dla osoby lub zwierzęcia w czasie trwania Umowy Najmu.
 7. W ramach korzystania z Apartamentu, Gość nie może:

- palić świec, kadzideł, rozpalać kominka lub grilla,

- oddać Apartamentu w podnajem;

- udostępniać Osobom trzecim Apartamentu, również w czasie trwania Umowy Najmu;

- usuwać z Apartamentu elementów jego wyposażenia i dekoracji, a takżeprzenosić elementów wyposażenia i dekoracji pomiędzy Apartamentami;

- pozostawiać zwierząt oraz osób poniżej 13 roku życia bez nadzoru.

 1. W przypadku naruszenia zakazu zapalenia świec, kadzideł, rozpalenia kominka lub grilla, Gość zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł.
 2. Gość jest zobowiązany do każdorazowego odpowiedniego zabezpieczenia Apartamentu w przypadku jego opuszczania, w szczególności poprzez staranne zamknięcie okien i zamknięcie drzwi wejściowych. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenia będące następstwem nieodpowiedniego zabezpieczenia lub zaniechania zabezpieczenia Apartamentu.
 3. Gość otrzyma dwie karty do Apartamentu oraz bramy wjazdowej. Gość jest zobowiązany do starannego sprawowania pieczy nad wydanymikartami. W przypadku jej utraty lub zniszczenia, Recepcja może obciążyć Gościa karą umowną w wysokości 50 zł za każdą zniszczoną lub zgubioną kartę.

 

WYMELDOWANIE

 1. Goście są zobowiązani do opuszczenia Apartamentu najpóźniej do godziny 11:00 w Dniu wyjazdu. W przeciwnym wypadku Recepcja naliczy opłatę za korzystanie z Apartamentu przez kolejne Doby hotelowe pobytu Gości zgodnie ze stawkami obowiązującymi na Najem w Dniu Wyjazdu.
 2. Chęć przedłużenia Umowy Najmu, Gość może zgłosić najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym Dzień wyjazdu, w Recepcji lubtelefonicznie. Recepcja poinformuje Gościa niezwłocznie o możliwości przedłużenia Umowy Najmu oraz o cenie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYPEL HELSKI, REKLAMACJE

 1. Cypel Helski nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa pozostawione w Apartamencie, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
 2. Cypel Helski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Gościa w Apartamencie z przyczyn nieleżących po stronie Cypla Helskiego, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, wody, dostępu do Internetu, jak również pracami konserwatorskimi w budynku, w którym znajduje się Apartament oraz w obrębie budynku i na zewnątrz, emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich, pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego.
 3. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku uchybień związanych z wykonaniem Umowy Najmu.
 4. Reklamację Gość może zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@cypelhelski.pl.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 30 dni od jej otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Gość odpowiada materialnie za szkody wynikłe z jego zachowania lub zachowania Osób trzecich lub zwierząt znajdujących się w Apartamencie.
 2. Gość odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Części wspólnych Apartamentowca Cypel Helski.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem serwisu, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.